Polityka AML

Polityka AML

Polityka AML firmy SLM-TRAST Sp. z o. o. powstała aby zapobiegać praniu pieniędzy oraz przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu zgodnie ze znowelizowana Ustawą AML z dnia 31.10.2021 roku.
Spółka SLM-TRAST Sp. z o. o. jako instytucja obowiązana informuje, że posiada wdrożone odpowiednie procedury wewnętrzne.
Celem procedur jest wprowadzenie w instytucji obowiązanej środków bezpieczeństwa finansowego oraz innych obowiązków określonych przepisami, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Polityka AML (Anti-Money Laundering) firmy SLM-TRAST Sp. z o. o. jest zobowiązaniem do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nasza polityka ma na celu zapewnienie transparentności i bezpieczeństwa wszystkim naszym klientom i partnerom biznesowym. Skupiamy się na kluczowych aspektach istotnych dla naszych klientów oraz zapewniamy, że wszystkie procesy są zrozumiałe i łatwe do przestrzegania.

1. Cel polityki

Celem polityki AML firmy SLM-TRAST Sp. z o. o. jest zapobieganie wykorzystywaniu naszych usług do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu poprzez skuteczną identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem.

2. Zakres polityki

Polityka AML dotyczy wszystkich klientów firmy SLM-TRAST Sp. z o. o., bez względu na rodzaj świadczonych usług. Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania oceny każdego klienta, aby zrozumieć charakter i cel jego działalności oraz w miarę potrzeby monitorować transakcje.

3. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości

  • Dla transakcji o wartości równej lub przekraczającej 1000 EUR: Zawsze przeprowadzamy szczegółową weryfikację tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego, zgodnie z procedurą „Poznaj swojego klienta” (KYC).
  • Dla transakcji o niższej wartości: W przypadkach uzasadnionych okolicznościami również przeprowadzamy weryfikację tożsamości, aby zapewnić zgodność z przepisami AML.

4. Ocena klientów

SLM-TRAST Sp. z o. o. zobowiązuje się do przeprowadzania oceny klienta, co obejmuje analizę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z jego działalnością. Ta ocena jest kluczowym elementem naszego procesu KYC i pozwala nam na dostosowanie poziomu monitorowania i kontroli.

5. Monitorowanie transakcji

Wszystkie transakcje przeprowadzane przez naszych klientów podlegają monitorowaniu w celu wykrycia wszelkich niezgodności lub podejrzanych działań. Stosujemy zaawansowane systemy monitorujące, które pozwalają na szybkie identyfikowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

6. Zgłaszanie podejrzanych transakcji

SLM-TRAST Sp. z o. o. zobowiązuje się do zgłaszania podejrzanych transakcji do właściwych organów. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania podejrzanych działalności zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

7. Współpraca z organami nadzoru

Jesteśmy zaangażowani w aktywną współpracę z organami nadzoru i innymi instytucjami finansowymi w celu wspierania globalnych wysiłków mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

8. Zobowiązanie firmy

SLM-TRAST Sp. z o. o. zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia i aktualizacji naszej polityki AML, aby zapewnić jej zgodność z obowiązującymi przepisami oraz najlepszymi praktykami rynkowymi. Naszym priorytetem jest budowanie zaufania oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom i partnerom biznesowym.Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.
Translate »